Laatste update: 02/09/2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen freelance vertaler Dieter Van Tilburgh (hierna genoemd: de vertaler) en de opdrachtgever. Door de offerte en/of factuur te aanvaarden, verklaart de klant deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1.         Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Door aanvaarding van deze voorwaarden doet de opdrachtgever afstand van diens algemene en bijzondere voorwaarden.

1.2.         Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de vertaler.

1.3.         Wanneer omtrent deze bepalingen een andere overeenkomst werd gesloten, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden.

1.4.         De vertaler kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij de vertaler de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

1.5.         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.6.         Indien de vertaler niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de vertaler op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1.         Alle prijsopgaves en offertes van de vertaler zijn vrijblijvend.

2.2.         De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler of – indien er geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3.         De vertaler kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Uitvoering en annulering van opdrachten

3.1.         Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.

3.2.         De vertaler en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.

3.3.         Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan de vertaler de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4.         De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.

3.5.         Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens de vertaler gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de vertaler is ontstaan.

3.6.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dat consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De vertaler zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.7.         Schriftelijk bevestigde opdrachten die binnen een termijn van 1 werkdag vóór de afgesproken levering eenzijdig worden afgezegd door de opdrachtgever worden integraal gefactureerd. Bij afzegging vóór deze termijn wordt de opdracht gefactureerd overeenkomstig de reeds geleverde prestaties op moment van annulering, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20%. De vertaler staat in dit geval niet in voor de kwaliteit van de geleverde prestaties.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

4.1.         Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.

4.2.         Indien de vertaler ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken.

4.3.         De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – Ontbinding

5.1.         De vertaler kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

5.2.         Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de vertaler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.

5.3.         Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 5.1. en 5.2. ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 – Klachten

6.1.         De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

6.2.         Klachten moeten steeds voldoende gemotiveerd zijn. Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

Artikel 7 – Termijn en tijdstip van levering

7.1.         De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

7.2.         Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

7.3.         De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

Artikel 8 – Tarieven en betaling

8.1.         Er wordt een meerprijs aangerekend voor wijzigingen en/of verbeteringen aan de oorspronkelijke lay-out of inhoud van de tekst.

8.2.         Er wordt een meerprijs aangerekend wanneer de brontekst wordt aangeleverd op papier of in een niet wijzigbaar bestandsformaat.

8.3.         Er wordt een hogere prijs aangerekend wanneer het vooropgestelde leveringstijdstip avond-, nacht-, weekend- of spoedwerk vereist.

8.4.         Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

8.5.         Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.

8.6.         De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan de vertaler verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1.         De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht

9.2.         De vertaler is niet aansprakelijk voor vertalingen of teksten die na levering zonder de goedkeuring van de vertaler of buiten zijn wil om werden gewijzigd of niet integraal werden gebruikt.

9.3.         De vertaler is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade en/of laattijdige levering te wijten aan derden belast met de levering van de opdracht.

9.4          De opdrachtgever vrijwaart de vertaler voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan de vertaler is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever de vertaler voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

9.5.         Indien de vertaler aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade die duidelijk aantoonbaar is, dan is de aansprakelijkheid van de vertaler beperkt tot een bedrag in elk geval beperkt tot de factuurwaarde exclusief de btw van de desbetreffende opdracht.

Artikel 10 – Overmacht

10.1.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

10.2.       Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

10.3.       Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Geschillen

11.1.       In geval van betwisting en/of geschil zijn enkel de rechtbanken van het vestigingsadres van de vertaler (Neerhoevelaan 90, 2640 Mortsel) bevoegd. Alle overeenkomsten met de vertaler worden beheerst door het Belgisch recht.